Project LITHRODONTAS

5.1kW 17 Aleo S19.300 & Fronius Symo-5.0