ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Εταιρική ταυτότητα

Επωνυμία: E&B (Energy & Beyond) Ltd
Κεντρικά γραφεία: Λεμεσός
Εταιρική μορφή: Limited Liability (LLC)
Διοικητικό όργανο: Διευθυντές
Εταιρικός εκπρόσωπος: Γιώργος Γεωργίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονόματα αρχών: Χαράλαμπος Δαμιανού - Δήμος Δημοσθένους
Ταχυδρομική διεύθυνση: 172, Makarios III Avenue, Melford Tower, 4th Floor. I 3027 Limassol Cyprus

Τηλέφωνα: +357 25734800
Αριθμός φαξ:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@geg.com.cy
Website: https://geg.com.cy/the-companies/energy-and-beyond/

Αλλες πληροφορίες

Σημεία εξυπηρέτησης πελατών:172, Makarios III Avenue, Melford Tower, 4th Floor.  3027 Limassol Cyprus

Σημεία πληρωμής: 172, Makarios III Avenue, Melford Tower, 4th Floor. I 3027 Limassol Cyprus

Μέθοδοι πληρωμής: τιμολόγηση
Οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες: κατόπιν αίτησης
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες: κατόπιν αίτησης
Πληροφορίες Προϊόντος: ιστότοπος
Πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες: ιστότοπος
Γενικοί όροι συμβάσεων προμήθειας ανά κατηγορία πελάτη: κατόπιν αίτησης