ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Energy & Beyond

Η E&B είναι θυγατρική του ομίλου Green Energy Group (GEG). Ο Όμιλος GEG αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο. Με πολυετή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, ο όμιλος προσφέρει λύσεις υψηλής απόδοσης με μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, λειτουργία και συντήρηση πάρκων μεγάλης κλίμακας, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ESCo και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Ε&Β θα αγοράζει, πωλεί, αποθηκεύει, εμπορεύεται και προμηθεύει σε τελικούς πελάτες ηλεκτρική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Λειτουργός Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού και Διακανονισμών θα διαχειρίζεται όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Energy and Beyond στην Αγορά Ηλεκτρισμού η οποία περιλαμβάνει δυο βασικά σκέλη:

 • Συμμετοχή σε όλα τα πλαίσια της χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Συμμετοχή σε όλα τα σχέδια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση της λιανικής Αγοράς

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Συμμετοχή σε όλα τα πλαίσια της χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Συμμετοχή σε όλα τα σχέδια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση της λιανικής Αγοράς
 • Παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού για αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων, προσθήκης παραγωγικού δυναμικού για εξισορρόπηση Διμερών Συμβολαίων ή πρόσθετη και πέραν των διμερών συμβολαίων συμμετοχή στην προ-ημερήσια αγορά.
 • Ανάλυση του παραγωγικού προφίλ και ετοιμασία προτάσεων για βελτίωση του. Μελέτη νεών μεθόδων παραγωγής και η τεχνο-οικονομική τους ανάλυση.
 • Παρακολούθηση και προτάσεις για συνεχή βελτίωση της κατανάλωσης και της εξισορρόπησης Διμερών Συμβολαίων, ανάλυση των προφίλ τελικών πελατών, προτάσεις για βελτιστοποίηση του τελικού προφίλ
 • Ετοιμασία προδιαγραφών ή/και εφαρμογή όλων των απαραίτητων λογισμικών συστημάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λειτουργό Συστημάτων Πληροφορικής
 • Άριστη εφαρμογή των συστημάτων αυτών για βελτιστοποίησης της Απόδοσης των.
 • Συμμετοχή στη διερεύνηση μεθόδων βελτιστοποίηση του μίγματος παραγωγής του Ομίλου προς όφελος των αποδόσεων της Αγοράς.
 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με την Άδεια Προμήθειας που έχει εκδώσει στην Εταιρεία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και ως Συμβαλλόμενο Μέρος των Κανόνων Αγοράς που είναι σε ισχύ ή όπως τυχόν διαφοροποιηθούν και ισχύουν στο μέλλον.
 • Να διεξάγει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή εργοληπτικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων γενικά και να συμβουλεύει πάνω σε μεθόδους ανάπτυξης και βελτίωσης τέτοιων επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό εμπορικό και περιβαλλοντικό τομέα, και ιδιαίτερα στον τομέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρισμού, καθώς επίσης και σε θέματα προσωπικού και διοίκησης, εισαγωγής συστημάτων ή μεθόδων παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικών συστημάτων καθώς επίσης και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής για το σκοπό αυτό, εμπορικότητας προϊόντων και συστημάτων πώλησης και ανάπτυξης πωλήσεων και να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών πάνω σ’ όλα τα πιο πάνω θέματα.
 • Να διεξάγει και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή να διενεργεί πράξεις οποιασδήποτε φύσης την άσκηση, τη διενέργεια ή την ανάληψη των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στο να επαυξήσουν την αξία των οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να καταστήσουν οποιαδήποτε από αυτά αποδοτικότερα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που άρχισε ή διεξάχθηκε ή εκτελέστηκε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας και τις οποίες η Εταιρεία αποφασίζει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των Πελατών Προμήθειας στους τελικούς καταναλωτές
 • Παροχή όλης της απαιτούμενης στήριξης στους συνδεδεμένους παραγωγούς
 • Παροχή όλης της απαιτούμενης υποστήριξης στους τελικούς πελάτες
 • Έλεγχος λογιστικών υπολοίπων των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρισμού.
 • Διατήρηση κατάλληλου ενημερωμένου συστήματος αρχειοθέτησης (ηλεκτρονικά και έντυπα κατά περίπτωση)
 • Να τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να συμπληρώνει τα κατάλληλα έντυπα που τεκμηριώνουν τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Ομίλου, την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας και την εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001).
 • Άλλα καθήκοντα και ευθύνες που μπορεί να του ανατεθούν από τις διαδικασίες του Ομίλου.
 • H θέση δυνατόν να απαιτεί και εργασία εκτός τακτικού ωραρίου, όπως θα διαμορφωθεί από τις ανάγκες συμμετοχής στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

ΠΡΟΣΟΝTA

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και εργασιακή εμπειρία σε σχετικούς τομείς.
 • Επαγγελματική γνώση των τεχνολογιών δικτύου και των τεχνολογιών Windows.
 • Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα θεωρηθεί και εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.
 • Ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας έργων Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Τεκμηριωμένα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της θέσης.
 • Ευχέρεια στον Ελληνικό και Αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • 13μισθοι
 • 21 ημέρες άδεια
 • Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 17:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση).