Λειτουργος Οικονομικων και Λογιστικων Υπηρεσιων Αγορας και Προμηθειας

Energy & Beyond (Ε&Β):

Η E&B είναι θυγατρική του ομίλου Green Energy Group (GEG). Ο Όμιλος GEG αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο. Με πολυετή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, ο όμιλος προσφέρει λύσεις υψηλής απόδοσης με μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, λειτουργία και συντήρηση πάρκων μεγάλης κλίμακας, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ESCo και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Ε&Β θα αγοράζει, πωλεί, αποθηκεύει, εμπορεύεται και προμηθεύει σε τελικούς πελάτες ηλεκτρική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια.

Ρόλος:

Λειτουργός υπεύθυνος για τις Οικονομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες της Energy & Beyond (E&B) (ΛΟΥ).

O ρόλος θα υπάγεται άμεσα στο Γενικό Διευθυντή της E&B και Γενικό Οικονομικό Διευθυντή (CFO).

Ο επιτυχής υποψήφιος θα:

 • καλύπτει την οικονομική διάσταση των Συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος με Εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού Φορείς Αθροιστικών Υπηρεσιών (Aggregators);
 • συμμετέχει στις οικονομικές δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με την Άδεια Προμήθειας και υπολογίζει, καταγράφει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την εμπορία και προμήθεια καθώς και για την παραγωγή ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας;
 • τηρεί κατάλληλα και επικαιροποιημένα Λογιστικά Αρχεία (καταγραφή συναλλαγών στο λογιστικό σύστημα, Πιστωτών, Οφειλετών, Τραπεζικών Συμφωνιών, Τιμολόγησης κ.λπ.). Υπεύθυνος για ολόκληρο τον κύκλο τήρησης των αντίστοιχων λογαριασμών;
 • τηρεί management accounts και budget, περιλαμβανομένου οικονομικές προβλέψεις για την εταιρεία;
 • ελέγχει τους λογιστικούς διακανονισμούς των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρισμού;
 • προετοιμάζει τη μισθοδοσία και διεπαφές στο λογιστικό λογισμικό;
 • προετοιμάζει εκθέσεις ΦΠΑ και VIES και τις υποβάλλει στις Αρχές;
 • διαχειρίζεται τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές;
 • συνεργάζεται με τράπεζες, δικηγόρους, ελεγκτές και τη γραμματεία του Ομίλου;
 • διατηρεί κατάλληλο, ενημερωμένο σύστημα αρχειοθέτησης (ηλεκτρονικά και έντυπα κατά περίπτωση);
 • Συνεισφέρει σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης; και να
 • υποστηρίζει το CFO του ομίλου και το Γενικό Διευθυντή της E&B και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς.

Βασικές Δεξιότητες/Εμπειρία:

 • Powersoft, Logisoft, Navision ή ισοδύναμη εμπειρία λογιστικού λογισμικού. Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και επίτευξης στόχων και προθεσμιών με ελάχιστη εποπτεία.
 • Πολύ καλές αναλυτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωμένος, επιμελής και προσεκτικός στη λεπτομέρεια.
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (Excel, Word, Outlook).
 • Υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας.
 • Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Λογιστικής ή Οικονομολογικής κατεύθυνσης.
 • Κάτοχος ACA/ACCA/CPA και τουλάχιστον 4 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε παρόμοια λογιστικά και οικονομικά συστήματα.