Λειτουργος Οικονομικων και Λογιστικων Υπηρεσιων Αγορας και Προμηθειας

H Ε&Β, θυγατρική του Ομίλου Green Energy,  δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ως ανεξάρτητος Προμηθευτής συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, που στόχο έχει να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, σε ανταγωνιστικές τιμές με πρόσθετες υπηρεσίες εξοικονόμησης προς τους πελάτες της.

Η εταιρεία λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει ένα Λειτουργο Οικονομικων και Λογιστικων Υπηρεσιων Αγορας και Προμηθειας, για πλήρη απασχόληση.

Λειτουργός υπεύθυνος για τις Οικονομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες της Energy & Beyond (E&B) και για τη Διαχείριση της Προμήθειας σε τελικούς Πελάτες.

O Λειτουργός Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών Αγοράς και Προμήθειας (ΛΟΥ) υπάγεται άμεσα στο Γενικό Διευθυντή της Energy & Beyond (E&B).

Ο επιτυχής υποψήφιος θα:

 • διαχειρίζεται τις οικονομικές και λογιστικές απαιτήσεις των εμπορικών δραστηριοτήτων της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αγοράζει, πωλεί, αποθηκεύει, εμπορεύεται και προμηθεύει σε τελικούς πελάτες ηλεκτρική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια,
 • συνάπτει συμφωνίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος με τελικούς πελάτες,
 • τηρεί κατάλληλα και επικαιροποιημένα Λογιστικά Αρχεία (καταγραφή συναλλαγών στο λογιστικό σύστημα, Πιστωτών, Οφειλετών, Τραπεζικών Συμφωνιών, Τιμολόγησης κ.λπ.). Υπεύθυνος για ολόκληρο τον κύκλο τήρησης των αντίστοιχων λογαριασμών,
 • ελέγχει τους λογιστικούς διακανονισμούς των συναλλαγών στην Αγορά
 • καλύπτει την οικονομική διάσταση των Συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος με Εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού Φορείς Αθροιστικών Υπηρεσιών (Aggregators),
 • συμμετέχει στις οικονομικές δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με την Άδεια Προμήθειας και υπολογίζει, καταγράφει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την εμπορία και προμήθεια καθώς και για την παραγωγή ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,
 • αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς,
 • συνάπτει συμβόλαια, συμφωνίες και διακανονισμούς με άλλες εταιρείες, πρόσωπα, νομικών ή φυσικών έναντι νόμιμου ανταλλάγματος και διεξάγει για λογαριασμό τους εργασία οποιασδήποτε φύσης σχετιζόμενής με, τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας.
 • παρέχει Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επένδυση και διαχείριση των κεφαλαίων και χρημάτων της Εταιρείας σε μετοχές ή άλλες επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα θα:

 • τηρεί κατάλληλα και επικαιροποιημένα Λογιστικά Αρχεία (καταγραφή συναλλαγών στο λογιστικό σύστημα, Πιστωτών, Οφειλετών, Τραπεζικών Συμφωνιών, Τιμολόγησης κ.λπ.). Υπεύθυνος για ολόκληρο τον κύκλο τήρησης των αντίστοιχων λογαριασμών,
 • ελέγχει τους λογιστικούς διακανονισμούς των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • προετοιμάζει τη μισθοδοσία και διεπαφές στο λογιστικό λογισμικό,
 • προετοιμάζει εκθέσεις ΦΠΑ και VIES και τις υποβάλλει στις Αρχές,
 • διαχειρίζεται τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές,
 • συνεργάζεται με τράπεζες, δικηγόρους, ελεγκτές και τη γραμματεία του Ομίλου.
 • διατηρεί κατάλληλο, ενημερωμένο σύστημα αρχειοθέτησης (ηλεκτρονικά και έντυπα κατά περίπτωση)
 • συμμετέχει σε όλες τις οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • προετοιμάζει τη μισθοδοσία και διεπαφές στο λογιστικό λογισμικό,
 • προετοιμάζει εκθέσεις ΦΠΑ και VIES και τις υποβάλλει στις Αρχές,
 • διαχειρίζεται τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές,
 • συνεργάζεται με τράπεζες, δικηγόρους, ελεγκτές και τη γραμματεία του Ομίλου.
 • διατηρεί κατάλληλο, ενημερωμένο σύστημα αρχειοθέτησης (ηλεκτρονικά και έντυπα κατά περίπτωση)
 • συμμετέχει σε όλες τις οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Βασικές Δεξιότητες/Εμπειρία:

 • Powersoft, Logisoft, Navision ή ισοδύναμη εμπειρία λογιστικού λογισμικού.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και επίτευξης στόχων και προθεσμιών με ελάχιστη εποπτεία.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής.
 • Οργανωμένος, επιμελής και προσεκτικός στη λεπτομέρεια.
 • Καλή γνώση του Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)

Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Λογιστικής ή
 • Πτυχίο Οικονομικών και κάτοχος LCCI Higher στη λογιστική.

Εργασιακή εμπειρία

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε παρόμοια θέση είναι απαραίτητη.

Μισθός: αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση).